Vedtægter


Vedtægter for Vestsjællands Seniorlæger


Vestsjællands Seniorlæger, tidligere Seniorlægeklub Vestsjælland blev oprettet den 2. marts 1998.


Formål: At gavne og fornøje. Det vil sige at tilbyde oplysende og interessante foredrag og oplevelser med eller uden relevans for tidligere erhverv.


Medlemmer: Enhver læge som er fyldt 60 år samt yngre ikke erhvervsaktive kolleger, som har eller har haft deres faglige virke inden for Region Sjællands område, kan indmelde sig i Vestsjællands Seniorlæger og med eller uden ledsager deltage i arrangementerne.

Ægtefælle/samboende og efterlevende efter medlemmer kan optages som medlemmer og deltage i klubbens aktiviteter.


Generalforsamling: Afholdes årligt i januar. Indkaldes mindst 2 uger før. Forslag til dagsordenen indsendes mindst 4 uger før generalforsamling til formanden. Dagsordenen fastlægges af bestyrelsen og udsendes med indkaldelsen. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 10 medlemmer ønsker det eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.


Bestyrelse: Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmerne. Valgperioden er for 2 år, således at 2 medlemmer vælges i ulige og 3 i lige år. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.  Formand er kontaktperson i forhold til Erhvervsstyrelsen. På generalforsamlingen vælges endvidere  2 revisorer på skift hver andet år.


Medlemsaktiviteter: Der afholdes mindst 4 arrangementer årligt. Arrangementer annonceres på hjemmesiden seniorlaegerne.dk. Tilmelding er bindende efter sidste tilmeldingsdag. Arrangementerne er selvfinansierede. 


Kontingent: Opkræves en gang årligt.

Vedtægtsændringer: Foreligges på generalforsamlingen og vedtages med simpelt stemmeflertal.


Ophævelse: Vestsjællands Seniorlæger kan opløses på generalforsamling ved simpelt flertal og de aktive midler går til Læger uden grænser.


Økonomi: Formand har kort til klubbens konto og dispositionsret til netbank. Kassereren har dispositionsret til netbank. Årsregnskab forelægges på generalforsamling. Budget og kontingent foreslås af bestyrelsen og vedtages på generalforsamling.


Info: via hjemmesiden: seniorlaegerne.dk og mail til medlemmerne.